Affärsområden

Affärsområde TELECOM

habia telecom

Stark utveckling under första halvåret 2017, som följdes av en återgång till mer normala efterfrågenivåer. Prispressen inom telekom är fortsatt stark. För att möta detta görs dels produktivitetsförbättringar, dels lanseringar av nya, billigare kabelkoncept.

Utvecklingen 2017 – ökade volymer volymökning och prispress
  • Utbyggnader inom 4G i Kina och Indien gav en kraftig volymökning under det första halvåret.
  • Fortsatt prispress via främst kinesiska kabeltillverkare påverkar marginalerna negativt.
  • I Kina har produktivitetsförbättringar genomförts, bland annat har produktionshastigheten i tillverkningen höjts.
  • Fortsatt marknadsföring av Flexiform MLF, som utvecklats särskilt för att möta priskonkurrensen på ett effektivare sätt.
  • Försäljningen uppgick till 337 Mkr (282).
Kunder och marknad – ledande kabeltillverkare

Telecoms kunder är antenntillverkare inom mobil telekom – ett område där Habia är global marknadsledare. Telecom har egen försäljning på de största marknaderna och täcker via det breda sortimentet alla kundbehov. Prispressen har ökat successivt och påverkat marginalerna negativt, främst via kinesiska lågpristillverkare som erbjuder produkter med lägre kvalitet. Habia möter utvecklingen genom att dels marknadsföra sig som en kvalitetsleverantör, dels utveckla nya produkter som kan priskonkurrera på ett effektivare sätt.

Konkurrensfördelar – fokus på prestanda och kvalitet

Jämfört med konkurrenterna ger Habias egenutvecklade produkter kunderna en högre prestanda till lägre kostnader. Andra konkurrensfördelar är kvalitet, innovation och sortimentsbredd. En av styrkorna är också Habias profilextruderade version av Flexiform. Denna telekomkabel har bland annat en överlägsen dämpning och bidrar på så sätt till att basstationsantennerna får en bättre räckvidd.

Erbjudande – Flexiform dominerar

Habias telekomkablar används i första hand i radiobasstationsantenner. Den största produkten är Flexiform som finns i många varianter och står för mer än 90 procent av försäljningen. Nya, förbättrade produkter lanseras regelbundet för att matcha förändrade teknik-, miljö- eller kostnadskrav. Ett exempel på detta är Flexiform MLF, som tagits fram för att möta priskonkurrensen. All tillverkning och produktutveckling är koncentrerad till Kina, där kapaciteten på senare år byggts ut.

Affärsområde ÖVRIG INDUSTRI

habia ovrig industri

Lägre omsättning och resultat under 2017, som dels kopplas till minskad fakturering inom kärnkraft, dels till lokala produktionsstörningar. Habia genomför produktivitetsförbättringar och kostnadsanpassningar för att öka lönsamheten.

Utvecklingen 2017 – lägre försäljning
  • Stark industrikonjunktur i Europa. Mot slutet av året även positiv utveckling i Asien.
  • Växande efterfrågan på försvarsmarknaderna i Europa och i Asien.
  • Återhämtning inom offshore, där Habia utvecklat nya produkter som är redo att lanseras.
  • Försäljningen uppgick till 472 Mkr (505).
Kunder och marknad – hög kundanpassning

Habia utvecklar och säljer kablar och kablage som ofta anpassas till särskilda kundbehov. Många produkter används i krävande miljöer där de utsätts för allt från stora temperaturskillnader till omfattande böjningar, vätskor och radioaktiv strålning. För att klara detta tillverkas produkterna i tåliga, högpresterande material. Försäljningen omfattar cirka 30 länder och riktas till slutkunder inom kärnkraft, försvar, offshore och övrig industri. Huvudmarknader är Tyskland, Frankrike, 
Storbritannien, Nederländerna, Sydkorea och länderna i Skandinavien. Habia har lokala säljkontor på varje större marknad.

Konkurrensfördelar – innovativ utveckling

Innovationsförmåga och teknisk kompetens är konkurrensfördelar, som ger en kunddriven utveckling av kablar och kablage. Kundanpassningen görs av konstruktörer vid fabriker och i säljbolag. I Sverige finns en gemensam utvecklingsavdelning med expertis inom material, elektriska egenskaper hos kablar och kabelkonstruktion. Utveckling och kundanpassning av kablage och förbindningstekniker görs vid anläggningen i Polen. Många produkter tillverkas i små volymer mot en specifik kundorder. Därför är också den flexibla produktionsprocessen en styrka. Andra konkurrensfördelar är korta ledtider och kapacitet att leverera kablar till kunder i hela världen.

Erbjudande – satsning på Offshore

Habia tillverkar industrikablar i Sverige, Tyskland och Kina samt kablage i Polen. Signal- och kontrollkablar är de vanligaste produkterna, som ofta används i mät-
utrustning och i olika typer av styr- och reglerteknik. Habias kablar och kablage används även i till exempel militär teknik, eldrivna handverktyg, gasturbiner och 
fartygsdieslar. På senare år har det gjorts större satsningar på produktutveckling inom Offshore.